page-header

Koçluk Sisteminin Faydaları

KOÇLUK SİSTEMİNİN FAYDALARI

Koçluk sürecinin çalışanlara neler kazandırdığını şöyle sıralayabiliriz:

♦ Bazen neler yapabileceğimizi görmek için birinin bize kendi içimize giden yolu göstermesi gerekir. Koçluk sistemiyle, kişi, kendisine tutulan ayna ile güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfeder.

 

Önceliklerine uygun hedefler koyar ve eylem planları yapar.

♦ Hatalarından ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırır.

♦ İnisiyatif kullanır ve kararlarının sorumluluğunu taşır.

Değişime çabuk uyum sağlar, sonuç odaklı olur.

Kişi potansiyelinin farkına varır ve yeni beceriler geliştirir.

Özgüveni artar. Çünkü neyi neden yaptığını biliyordur ve yetkinliklerinin farkındadır.

Profesyonel, sosyal ve özel hayatında arzu ettiği farklılığı yaratır.

♦ Zamanını iyi yönetmeyi öğrenir.

Fırsatları etkin bir biçimde değerlendirmeyi bilir, yeni iş fırsatları yaratır.

♦ Hedeflediği kariyer yolunda daha üst basamaklara daha hızlı çıkar.

İş ve özel yaşam dengesini kurar, yaşamının lideri olur.

Liderlik becerilerini geliştirir.

♦ Farklı insanlarla daha etkili iletişim kurar.

♦ Daha hızlı adapte olur.

♦ Mevcut işinde daha yüksek performans gösterir.

♦ İşteki güçlü yanlarını ortaya çıkarır ve diğer taraflarını geliştirir.

♦ Kendisine bağlı çalışanlarının performanslarını düzenli izleyebilir ve geribildirim vererek yol gösterir.

♦ Çalıştığı kuruma bireysel katkısının artar ve bu kurum tarafından takdirle algılanır.

Kurumsal ve formel yapı içinde kişiler arası yazılı ve sözlü iletişimi daha verimli hale gelir.

Profesyonel alanda nasıl algılandığını yönlendirebilir.

♦ Yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ortaya çıkarabilir.

♦ Organizasyon içinde ve dışında kişisel ağlar oluşturur.

♦ Çatışma yönetimi tekniklerini öğrenip çevresindeki çatışmalarda kendi rolünü farklılaştırabilir.

♦ Gerek yönetim tarzında gerek ilişkilerinde daha esnek davranabilir.

Başarılı bir takım oluşturabilir ve yönetir.

Problem çözme tekniklerini geliştirir.

Müzakere tekniklerini daha etkili kullanır.

Zaman planlaması sıkıntılarını giderir.

Kariyeri ile ilgili proaktif yaklaşımlı bir strateji sahibi olur.

♦ Aksiyonları ve kararları ile ilgili sorumluluğunu fark eder.

♦ Hatalarından ötürü kendisine zarar vermek yerine onları bir öğrenme yöntemi olarak kullanabilir.

♦ Profesyonel ve sosyal hayattaki misyonunu bulur ve yerine getirir. Böylece hayatı ve eylemleri daha anlamlı hale gelir ve huzurlu olur.

♦ Karşılaştığı stresi daha kolay yönetebilir.

♦ Hangi seviyede olursa olsun endişeye karşı tolerans geliştirebilir.

♦ Kendine güvenini etkileyen çevresel ve içsel faktörleri fark edebilir.

Yaşam kalitesini artırır.

♦ Belirsiz durumlarla başa çıkabilir

Back to top of page